داوران

 نام داور                                       سمت/ سازمان


عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی              دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - دانشیار دانشگاه فردوسی


داود دعاگویان                                     دکتری علوم ارتباطات - دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین


ابراهیم صالح آبادی                               دکتری جامعه شناسی - استادیار دانشگاه پیام نور واحد سبزوار


اسماعیل قربانی                                   دکتری جامعه شناسی 


حسینعلی بهرام زاده                             دکتری مدیریت دولتی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد


حسین اسکندری                                 دکتری تعلیم و تربیت - استادیار دانشگاه بجنورد


ناز محمد اونق                                    دکتری جامعه شناسی - استادیار دانشگاه پیام نور واحد بجنورد


حسین ناهید تیتکانلو                            دکتری مهندسی صنایع - استادیار دانشگاه پیام نور واحد بجنورد


مریم رحمانی                                      دکتری جامعه شناسی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد


ابوطالب سعادتی شامیر                          دکتری روانشناسی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


محبوبه سلیمان پور عمران                      دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد


علی جهانگیری                                    دکتری مشاوره و راهنمایی - استادیار دانشگاه پیام نور بجنورد
مهناز امیر پور                                      دکتری علوم اجتماعی-ارتباطات - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
ابوالفضل بخشی پور                               دکتری روانشناسی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
غلامرضا شیرازی                                  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد نامور                                          دکتری جامعه شناسی - مدرس دانشگاه
محمد خجسته                                      کارشناس ارشد علوم اجتماعی - کارشناس امور پژوهشی
حسین حیدر پور                                    کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
هادی پرویزیان                                    ‌‌   کارشناس ارشد ترافیک - رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد
مسعود خیاط زاده                                    کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
رضا تیمورزاده                                         کارشناس ارشد پژوهشگری

زهرا بهادری                                           دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه
حسین جعفری                                        دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی
محسن شاکری نسب                                 دکتری روانشناسی تربیتی

علیرضا مکرمی مایوان                                کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
اوسامه ریحانی                                         کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی