داوران

 نام داور                                       سمت/ سازمان


عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی              دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - دانشیار دانشگاه فردوسی


داود دعاگویان                                     دکتری علوم ارتباطات - دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین


ابراهیم صالح آبادی                               دکتری جامعه شناسی - استادیار دانشگاه پیام نور واحد سبزوار


اسماعیل قربانی                                   دکتری جامعه شناسی 


حسینعلی بهرام زاده                             دکتری مدیریت دولتی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد


حسین اسکندری                                 دکتری تعلیم و تربیت - استادیار دانشگاه بجنورد


ناز محمد اونق                                    دکتری جامعه شناسی - استادیار دانشگاه پیام نور واحد بجنورد


حسین ناهید تیتکانلو                            دکتری مهندسی صنایع - استادیار دانشگاه پیام نور واحد بجنورد


مریم رحمانی                                      دکتری جامعه شناسی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد


ابوطالب سعادتی شامیر                          دکتری روانشناسی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


محبوبه سلیمان پور عمران                      دکتری مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد


علی جهانگیری                                    دکتری مشاوره و راهنمایی - استادیار دانشگاه پیام نور بجنورد
مهناز امیر پور                                      دکتری علوم اجتماعی-ارتباطات - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
ابوالفضل بخشی پور                               دکتری روانشناسی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
غلامرضا شیرازی                                  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
سجاد نامور                                          دکتری جامعه شناسی - مدرس دانشگاه
محمد خجسته                                      کارشناس ارشد علوم اجتماعی - کارشناس امور پژوهشی
حسین حیدر پور                                    کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
هادی پرویزیان                                    ‌‌   کارشناس ارشد ترافیک - رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد
مسعود خیاط زاده                                    کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
رضا تیمورزاده                                         کارشناس ارشد پژوهشگری

زهرا بهادری                                           دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه
حسین جعفری                                        دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی
محسن شاکری نسب                                 دکتری روانشناسی تربیتی

علیرضا مکرمی مایوان                                کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
اوسامه ریحانی                                         کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

علی نور محمدزاده                                     دانشجوی دکتری حقوق