اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عبدالرضا جوان جعفری

دکتری جامعه شناسی کیفری دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

javan-j.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?mclang=fa-IR
khs.jrlpolice.ir
0000-0002-9253-5330


رییس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد