اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید مطهری زاده

مدیریت مدیر مسئول

khs.jrl.police.ir/
khs.jrlpolice.ir
058321823510-20


نشانی دبیر خانه: 

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان مطهری - ستاد انتظامی شماره 2