اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا مظاهری

مدیریت مدیر مسئول

khs.jrl.police.ir/
khs.jrlpolice.ir
058321823510-20


نشانی دبیر خانه: 

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان مطهری - ستاد انتظامی شماره 2

سردبیر

عبدالرضا جوان جعفری

جامعه شناسی کیفری دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

javan-j.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?mclang=fa-IR
khs.jrlpolice.ir
0000-0002-9253-5330


رییس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه

علی‌اصغر پیله‌ور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد

ub.ac.ir/~pilevar
apilehvaryahoo.co.uk
0000-0003-2125-1274

علی اکبر سلیمانیان

مشاوره دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی- مشاوره و راهنمایی دانشگاه بجنورد

ub.ac.ir/~soliemanian
soleimanianub.ac.ir
0000-0002-4838-9524

علی محمد نظری

مشاوره دانشیار مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

amnazariyahoo.com
0000-0003-0507-4765

داود دعاگویان

علوم ارتباطات دانشیار - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ensani.ir/fa/article/author/117253
da.doagooyanyahoo.com

سید خلیل سید علی پور

جغرافیای برنامه ریزی روستایی استادیار- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

s.alipour1380gmail.com

محمدرضا سلیمی سبحان

جغرافیا استادیار- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

salimi_geoyahoo.com

حسین اسکندری

تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت استادیار تعلیم و تربیت دانشگاه بجنورد

h.eskandariub.ac.ir
0000-0002-3621-9034

ناز محمد اونق

جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور واحد بجنورد

uonagh.ngmail.com
05832312972

مدیر اجرایی

سجاد نامور

جامعه شناسی رییس مرکز تحقیقات کاربردی فا.ا. خراسان شمالی

khs.jrl.police.ir/
sajad.namvarchmail.ir
058321823510-20

کارشناس نشریه

مهدی دهقان

حقوق عمومی کارشناس نشریه

khs.jrl.police.ir/
mehdimhj1360gmail.com
09384858813