اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید مطهری زاده

مدیریت مدیر مسئول

khs.jrl.police.ir/
khs.jrlpolice.ir
058321823510-20


نشانی دبیر خانه: 

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان مطهری - ستاد انتظامی شماره 2

سردبیر

عبدالرضا جوان جعفری

دکتری جامعه شناسی کیفری دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

javan-j.profcms.um.ac.ir/index.php/index.php?mclang=fa-IR
khs.jrlpolice.ir
0000-0002-9253-5330


رییس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه

علی‌اصغر پیله‌ور

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه بجنورد

ub.ac.ir/~pilevar
apilehvaryahoo.co.uk
0000-0003-2125-1274

علی اکبر سلیمانیان

دکتری مشاوره دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی- مشاوره و راهنمایی دانشگاه بجنورد

ub.ac.ir/~soliemanian
soleimanianub.ac.ir
0000-0002-4838-9524

علی محمد نظری

دکتری مشاوره دانشیار مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

amnazariyahoo.com
0000-0003-0507-4765

داود دعاگویان

دکتری علوم ارتباطات دانشیار - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ensani.ir/fa/article/author/117253
da.doagooyanyahoo.com

سجاد نامور

دکتری جامعه شناسی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

khs.jrl.police.ir/
sajad.namvarchmail.ir
058321823510-20

سید خلیل سید علی پور

دکتری جغرافیای برنامه ریزی روستایی استادیار- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

s.alipour1380gmail.com

محمدرضا سلیمی سبحان

دکتری جغرافیا استادیار- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

salimi_geoyahoo.com

حسین اسکندری

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت استادیار تعلیم و تربیت دانشگاه بجنورد

h.eskandariub.ac.ir
0000-0002-3621-9034

ناز محمد اونق

دکتری جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور واحد بجنورد

uonagh.ngmail.com
05832312972

مدیر اجرایی

کامبیز جاریانی

مدیریت رئیس دفتر تحقیقات کاربردی

kjaryanigmail.com
09155841269

کارشناس نشریه

مهدی دهقان

حقوق عمومی کارشناس نشریه

khs.jrl.police.ir/
mehdimhj1360gmail.com
09384858813