اهداف و چشم انداز

فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی که به طور مختصر ((فصلنامه دانش انتظامی)) نامیده می شود، در جهت تحقق اهداف، سیاست ها و چشم انداز فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی و با اهداف زیر منتشر می گردد:

  1. تولید مبانی نظری و عملی نظم و امنیت در حوزه جغرافیایی و انتظامی استان خراسان شمالی؛
  2. ارائه الگوها و روش های نظری و کاربردی در ارتقای نظم و امنیت استان خراسان شمالی؛  
  3. تبیین نقش نهادها و ارگان ها در ارتقای امنیت استان؛  
  4. اشاعه و گسترش دانش های امنیتی و انتظامی در سطح استانی و کشوری؛  
  5. فراهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل مربوط به حوزه نظم و امنیت استان خراسان شمالی؛
  6. پدافند غیرعامل در استان خراسان شمالی.