دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1394 
6. رشد تهدیدات جرایم فضای مجازی

صفحه 111-126

مسعود خیاط زاده؛ دیوید بریتون اسکاتسدیل