دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1399 
2. بررسی علل سرقت‌های خرد در شهرستان بجنورد

صفحه 53-74

حسین عاملی؛ محسن عربی؛ حیدر اقبالی مطلق