بررسی میزان تاثیر اجرای مولفه های طرح مکنا دربهبودعملکردوخدمات رسانی مطلوب کلانتری ها وپاسگاه های شهربجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی ورییس گروه پژوهشی

چکیده

روش مدیریت کیفیت فراگیر تاکید عمده ای برافزایش کیفیت با محورقرار دادن رضایت دریافت کنندگان خدمات است .اهمیت توجه به تعالی و مدیریت کیفیت بر کسی پوشیده نیست و این موضوع برای نیروی انتظامی اهمیت دوچندان دارد.طرح مکنا باهدف ایجاد کیفیت، ترقی و تعالی سازمانی در ناجا آغاز به کار کرد و اصول آن مدیریت کیفیت بومی است.این طرح که نیازهای خاص ناجا در آن گنجانده شده و مبتنی بر اهداف سازمانی است، می‌تواند دستیابی به اهداف سازمان را به دنبال داشته باشد.هدف مکنا ارتقای کیفیت و رضایت‌مندی مردم از پلیس است که این کار به نظارت، اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل نیاز دارد.با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون و با توجه به سطح معناداری (0.000) و به این علت که میزان آن از 0.05 کمتر است می توان به طور کلی بیان کرد که مدل رگرسیونی معنادار است و بین متغیر مستقل (بهسازی وخوشایندسازی محیط،اصلاح فرایندها،الگوسازی رفتاری پلیس وخلاقیت ونوآوری) با متغیر وابسته (بهبود عملکرد و خدمات رسانی مطلوب)رابطه ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها