الگوی توسعه‌ای پلیس در تراز انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

در عصر حاضر سازمان‌های مختلف به ویژه آن‌هایی که در ارتباط مستقیم با جامعه هستند شاهد بروز تغییر شکل‌هایی در مسائل مدیریتی خود می‌شوند که پلیس نیز از این مهم مستثنی نیست؛ اینجاست که ضرورت داشتن یک مکتب و شاخص فکری، سیاسی، دارای جنبه‌های الوهیتی به عنوان نقشه راه توسعه و پیشرفت بر ما روشن می‌گردد. در زمان غیبت امام عصر (عج) تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا نقشه راه ماست. با رجوع به فرمایشات سال‌های اخیر مقام معظم رهبری، مقوله پلیس در تراز انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مطالبات معظم له از ناجا نمایان می‌شود؛ از این رو در این تحقیق به ارائه الگوی توسعه ای پلیس در تراز انقلاب اسلامی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب پرداخته شده و نقش آن در مقابله با بحران جهانی عدم امنیت بررسی می شود. این تحقیق از بعد روش دارای ماهیت بنیادی و نظری و از نوع مطالعات کیفی است که به روش تحلیل مضمون با تکنیک کدگذاری اجرا شده است. پس از انجام مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مفاهیم با منطق تطبیقی و تاریخی تحلیل شدند و در پایان الگوی نظری پلیس در تراز انقلاب اسلامی بر اساس پنج مرحله پیشنهادی در جهت تحقق منظومه فکری مقام معظم رهبری پس از خودسازی در عرصه سازمانی، جامعه سازی در عرصه ملی و تمدن سازی در عرصه جهانی به عنوان راهبرد مقابله ای با آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها