هدف بررسی رابطه بین انتقال دانش ضمنی با خودگشودگی جوانان 20-24 ساله و امنیت پایدار مردمی دراستان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

دانش ضمنی یا دانش تلویحی به دانشی اشاره دارد که در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها، و دانایی‌های شخصی، در اذهان مردم جوامع پدید می‌آید، و به آسانی تن به نمایش و بیان صریح نمی‌دهد. لذا پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین انتقال دانش ضمنی با خودگشودگی جوانان 20-24 ساله و امنیت پایدار مردمی دراستان خراسان شمالی انجام پذیرفته است، روش تحقیق پیمایشی ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد انتقال دانش ضمنی (مدل برمبنای نظر پولانی ) و پرسشنامه خودگشودگی جوانان و امنیت پایدار مردمی شامل دو پرسشنامه مجزا (مدل محقق ساخته) بهره گرفته شده است. روایی آن ها تاًیید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب %68 و %90 و 85% بدست آمده است. جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان74376 نفر از کلیه جوانان 20-24 ساله استان خراسان شمالی در سال98در وضعیت فعال قرار داشتند می باشد. نمونه آماری شامل382 نفر (بر طبق جدول مورگان) از جوانان 20-24 ساله استان خراسان شمالی می باشد. که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی است،با انجام آزمون های همبستگی فرضیه اصلی این پژوهش در سطح اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفت همچنین بین مولفه های فرعی پژوهش (انتقال دانش ضمنی از طریق ارتباطات اجتماعی ، انتقال دانش ضمنی از طریق روابط نزدیک ) با خودگشودگی و امنیت پایدار مردمی سطح اطمینان 99 % رابطه معنا داری وجود دارد . هم چنین بین مولفه انتقال دانش ضمنی از طریق تعامل با خودگشودگی جوانان و امنیت پایدار مردمی سطح اطمینان 95 % رابطه معنا داری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها