آسیب‌شناسی عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس 110 فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد

2 گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه بجنورد

3 دکتری مدیریت راهبردی فرهنگی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس 110 استان خراسان شمالی بوده است. برای بررسی این هدف از رویکرد کارت امتیازی متوازن که عملکرد سازمان را با توجه به چهار منظر مشتریان،کارکنان، مالی و جامعه و محیط مورد سنجش قرار می­دهد بهره گرفته شد.با توجه به ماهیت سازمان و بانظر کارفرما، منظر مالی در این تحقیق حذف شده و عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس 110 استان خراسان شمالی از سه منظر دیگر مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از تلفیقی از روشهای مصاحبه و اسناد و مدارک بهره گرفته شده و پس از طراحی پرسشنامه اولیه، پایایی و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته و پس از تایید اعتبار آن، پرسشنامه میان مردم،کارکنان و جامعه توزیع گردید. جهت برآورد حجم نمونه در منظر مردم از روش نمونه‌گیری طبقه ای دومرحله ای و در منظر کارکنان  و جامعه از تمام شماری بهره گرفته شد. برای توزیع پرسشنامه‌ها در منظر مردم از پرسشنامه الکترونیکی و در منظر کارکنان و جامعه از پرسشنامه فیزیکی بهره گرفته شد. داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شد. نتایج بیانگر آن بود که در برخی از مناظر، ابعادی نیاز به توجه بیشتری در راستای بهبود عمکلرد دارند. همینطور نتایج بیانگر آن بود که جهت گیری نهایی مردم نسبت به عملکرد مرکز فوریت‌های پلیس 110 استان خراسان شمالی،بی تفاوتی؛جهت گیری کارکنان،رضایتمندی  و جهت گیری جامعه ، رضایت نسبی بوده است. 

کلیدواژه‌ها