طراحی مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت (مورد مطالعه: استان خراسان شمالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دانشیار جهاد دانشگاهی مشهد

3 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

چکیده

در این تحقیق به طراحی مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت پرداخته ‌شده است. پژوهش حاضر تحقیقی کیفی از نوع مطالعات بنیادی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام‌ شده است. ابزاروروش‌هایگردآوریاطلاعاتدراینپژوهشبهدوطریقبودکه در بخشکتابخانه‌ای، ابزارفیش‌برداریودربخشمیدانیازمصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان استفاده ‌شدهاست. داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از تکنیک کدگذاری با رعایت مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 48 نفر از کارشناسان و خبرگان انتظامی و اجتماعی مرتبط بوده و نمونه‌گیری این تحقیق از نوع غیر احتمالی هدفمند است. گردآوری داده‌ها همراه با تحلیل تا رسیدن پاسخها به اشباع نظری تداوم یافت. بر اساس یافته‌های تحقیق دو مقوله اصلی تأمین امنیت اعم از: امنیت واقعی و احساس امنیت شناسایی شدند که امنیت واقعی مشتمل بر مقوله‌های فرعی: عینی، اجتماعی، کلان، بیرونی، اقتصادی، داخلی، ملی، ماهیت سخت، انتظامی، قضایی، نظامی، سلبی، زیست‌محیطی، اخلاقی و جسمانی و نیز احساس امنیت مشتمل بر مقوله‌های فرعی: ذهنی، شخصی، احساس ترس، روانی، درونی، خرد، احساس ناامنی، فرهنگی، سایبری، ماهیت نرم، ایجابی و سیاسی به‌ دست‌ آمد. در نتایج تحقیق ابعاد و مؤلفه‌های تأمین امنیت در حوزه سرقت در دو بعد اصلی امنیت واقعی شامل سه مؤلفه: (مالی، جانی و حیثیتی) و احساس امنیت شامل دو مؤلفه: (احساس ترس و احساس ناامنی) شناسایی شدند و بر این اساس مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت طراحی شد.

کلیدواژه‌ها