رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در مردان جوان بستری در کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 دکتری گروه روانشناسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، بجنورد ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با گرایش به سو مصرف مواد مخدر در مردان جوان بستری در کمپ­های ترک اعتیاد شهرستان بجنورد انجام گرفت. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مردان جوان 18 تا 30 ساله بستری در کمپ‌های باز توانی اعتیاد شهرستان بجنورد به تعداد 100 نفر در سال 1399 تشکیل داده‌اند که کل جامعه آماری به روش تمام شمار به‌عنوان گروه نمونه انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (2005)، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) و پرسشنامه گرایش به مواد مخدر وید و بوچر (1992) بوده که پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب 86/0، 89/0 و 90/0 به‌دست‌آمده است. در این پژوهش از روش رگرسیون گام‌به‌گام و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از بسته نرم‌افزار 25 SPSS استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد، بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در جوانان بستری در کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد و از میان مؤلفه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه: محرومیت هیجانی، رهاشدگی بی‌ثباتی، انزوای اجتماعی، گرفتاری ناشی از خود تحول نیافتگی و شکست قادر به پیش‌بینی بهتر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر بودند. همچنین از میان مؤلفه‌های باورهای غیرمنطقی: درماندگی در مقابل تائید و بی‌مسئولیتی هیجانی قادر به پیش‌بینی بهتر گرایش به سو مصرف مواد مخدر می‌باشند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که تأثیرگذاری بر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تلاش در جهت اصلاح باورهای غیرمنطقی در جوانان می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در گرایش به مصرف مواد مخدر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها