بررسی رابطه بین طلاق با بزهکاری و احساس ناامنی شهروندان در شهر بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

       نیاز به امنیت و احساس امنیت اجتماعی برای هر جامعه‌ای امری مسلم است، حال‌آنکه احساس ناامنی حتی بدتر از خود ناامنی است، چراکه پدیده‌ منجر به ناامنی ممکن است تعدادی قربانی داشته باشد، اما همین پدیده ممکن است هزاران نفر را بترساند و شیوه زندگی و طرز تفکر آن‌ها را تغییر دهد. لذا پژوهشی باهدف بررسی رابطه بین طلاق با بزهکاری و احساس ناامنی شهروندان در شهر بجنورد انجام پذیرفت. روش این تحقیق از نوع پیمایشی است و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته طلاق، پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری و پرسشنامه محقق ساخته احساس ناامنی است. روایی پرسشنامه‌ها توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن‌ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 68/0 و 72/0 و 84/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان و مردان شهر بجنورد که در سال99 در وضعیت فعال قرار داشتند می‌باشد. نمونه آماری بر طبق جدول مورگان به تعداد384 نفر محاسبه شد که پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی  توزیع گردید و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی در نرم‌افزار آماری 18spss تحلیل شدند. بر اساس نتایج فرضیه اصلی این پژوهش مورد تائید قرار گرفت و بین طلاق  با بزهکاری و احساس ناامنی شهروندان در شهر بجنورد رابطه معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین بین مؤلفه‌های فرعی پژوهش (طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن، طلاق توافقی) با بزهکاری و احساس ناامنی شهروندان نیز در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها