بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی و رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای اثرات متقابل مشترک تعامل و اعتماد بین کارکنان فرماندهی انتظامی شیروان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش عالی حکیمان بجنورد

2 مدیریت.غیرانتفاعی تابران مشهد.ایران

چکیده

همواره نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها مطرح بوده و ارتقاء روحیه و انگیزه ایشان موجب افزایش بهره‌وری کل سیستم بوده است که این موضوع در ناجا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی و رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای اثرات متقابل مشترک تعامل و اعتماد بین کارکنان فرماندهی انتظامی شیروان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی - پیمایشی، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان فرماندهی انتظامی شیروان است و حجم نمونه طبق جدول مورگان محاسبه و پرسشنامه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده توزیع شدند. داده­های این پژوهش توسط پنج پرسشنامه فرهنگ‌سازمانی دنیسون (2000)، رهبری خدمتگزار قلی پور و حضرتی (1388)، رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)، تعامل سازمانی عیدی و همکاران (1393) و اعتماد سازمانی مک نایت (2002) جمع‌آوری شد که روایی آن مورد تائید اساتید و خبرگان قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (95/0)، (91/0)، (96/0)، (91/0)  و (93/0) تائید گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از جدول توزیع فراوانی، نمودار، میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین فرهنگ‌سازمانی و رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی با نقش واسطه‌ای اثرات متقابل مشترک تعامل و اعتماد بین کارکنان فرماندهی انتظامی شیروان رابطه معناداری (938/0r=) وجود دارد و در کل متغیر فرهنگ‌سازمانی و رهبری خدمتگزار، تعامل و اعتماد 88 درصد از واریانس معادله رضایت شغلی را تبیین می‌نمایند. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت فرهنگ‌سازمانی، رهبری خدمتگزار، تعامل و اعتماد در سازمان راهکار مهم در جهت افزایش رضایت شغلی هستند.

کلیدواژه‌ها