طراحی مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت (موردمطالعه: استان خراسان شمالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2 دانشیار جامعه‌شناسی جهاد دانشگاهی مشهد

3 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

امنیت یک مفهوم چندوجهی است و رسیدن به شناخت درست از میزان تأمین آن در حوزه انحرافات اجتماعی اولین گام در جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی برای اعضای جامعه است. در این تحقیق به طراحی مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت پرداخته‌شده است. پژوهش حاضر تحقیقی کیفی از نوع مطالعات بنیادی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام‌شده است. ابزار و روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دوطریق بود که در بخش کتابخانه‌ای، ابزارفیش‌برداری و در بخش میدانی ازمصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان استفاده ‌شده است. داده‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از تکنیک کدگذاری با رعایت مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 48 نفر از کارشناسان و خبرگان انتظامی و اجتماعی مرتبط بوده و نمونه‌گیری این تحقیق از نوع غیر احتمالی هدفمند است. گردآوری داده‌ها همراه با تحلیل تا رسیدن محققین به اشباع نظری تداوم یافت. بر اساس یافته‌های تحقیق دو مقوله اصلی تأمین امنیت اعم از: امنیت واقعی و احساس امنیت شناسایی شدند که امنیت واقعی مشتمل بر مقوله‌های فرعی: عینی، اجتماعی، کلان، بیرونی، اقتصادی، داخلی، ملی، ماهیت سخت، انتظامی، قضایی، نظامی، سلبی، زیست‌محیطی، اخلاقی و جسمانی و نیز احساس امنیت مشتمل بر مقوله‌های فرعی: ذهنی، شخصی، احساس ترس، روانی، درونی، خرد، احساس ناامنی، فرهنگی، سایبری، ماهیت نرم، ایجابی و سیاسی به‌دست‌آمد. در نتایج تحقیق ابعاد و مؤلفه‌های تأمین امنیت در حوزه سرقت در دو بعد اصلی امنیت واقعی شامل سه مؤلفه: (مالی، جانی و حیثیتی) و احساس امنیت شامل دو مؤلفه: (احساس ترس و احساس ناامنی) شناسایی شدند و بر این اساس مدل مفهومی تأمین امنیت در حوزه سرقت طراحی شد.

کلیدواژه‌ها