شناخت نقاط حادثه‌خیز تصادفات با استفاده از تحلیل مکانی و زمانی تصادفات محور اسفراین-بجنورد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی-دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی-دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

چکیده

امروزه تصادفات جاده‌ای از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد که خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می‌آورد. در همین راستا در تحقیق حاضر به شناسایی نقاط حادثه‌خیز محور اسفراین-بجنورد با استفاده از تحلیل مکانی و زمانی و تراکم کرنل فازی پرداخته شده است. در این راستا پس از شناسایی پارامترهای مؤثر بر تصادفات و تهیه پروفیل مسیر به تحلیل زمانی، تحلیل مکانی و تحلیل مکانی برحسب پارامترهای مؤثر بر تصادف با استفاده از تراکم کرنل فازی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که نقش زمان می‌تواند به صورت پنهان، نقش تمامی عوامل مؤثر بر تصادفات مانند انسان، راه، وسیله نقلیه، تردد و وضعیت جوی را تحت تاثیر قرار دهد. الگوی مکانی تصادفات در ساعات مختلف روز متفاوت است. در اکثر ساعات روز بیشترین تصادفات در ابتدای شهر اسفراین و تا 15 کیلومتری از شهر، روستای محمودی و عراقی، گردنه پلمیس و پیچ گرمه (نیمه‌ی مسیر و در 33 کیلومتری از شهر) می‌باشد ولی در بعضی از ساعات روز تصادفات نیمه‌های مسیر در 20 تا 33 کیلومتری اسفراین الگوی متفاوتی دارند. آنچه از این تحقیق برمی‌آید این است که مجموعه‌ای از عوامل در وقوع تصادفات نقش دارند. این امکان وجود دارد که با شناخت عوامل مؤثر بر تصادفات و اقدامات ایمنی تعداد تصادفات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها