بررسی میزان رضایت مردم از عملکرد کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی - پژوهشگر و مدرس دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آگاهی از میزان رضایت ذینفعان از عملکرد کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان خراسان شمالی در سال 1396 انجام شده است. از حیث هدف، تحقیق کاربردی است. از حیث روش، با توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن روش تحقیق پیمایشی است که از نوع پژوهش‌های توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی ذینفعان خدمات کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان اعم از نهادها، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شرکت‌ها و ساکنین استان خراسان شمالی است. نمونه آماری مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل 2000 نفر از اعضاء جامعه آماری است. جهت تعیین حجم نمونه با توجه به اهمیت تدقیق در نتایج تحقیق هر یک از شهرستان‌های استان به عنوان یک جامعه آماری مستقل در نظر گرفته شد و بر اساس جدول مورگان تعداد اعضاء نمونه تعیین و جمع افراد نمونه در استان (2000 نفر) محاسبه گردید. روش نمونه‌گیری این پژوهش تصادفی نسبتی است. اهداف جزئی پژوهش شامل شناسایی میزان رضایت ذینفعان از: شایستگی پلیسی، ایجاد احساس امنیت، برقراری نظم و امنیت، مبارزه با جرائم و مفاسد،  کشف جرم، آموزش و آگاه‌سازی مردم، پیشگیری از جرم، صحت عمل، دقت عمل و سرعت عمل پلیس و شناسایی میزان رضایت ذینفعان از منابع و امکانات کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان است. نتایج پژوهش عبارتند از ذینفعان از عملکرد کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان در پیشگیری از وقوع جرم، در مبارزه با جرائم و مفاسد در برقراری نظم و امنیت در احساس امنیت و از شایستگی پلیسی کارکنان، از منابع و امکانات، از دقت عمل و صحت عمل کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان به طور معناداری رضایت دارند.

کلیدواژه‌ها