بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سبک زندگی جوانان در شهر شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی

2 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر سبک زندگی جوانان در شهر شیروان انجام شده است. هدف از اجرای این تحقیق پاسخ به این سؤال است که عوامل مؤثر بر سبک زندگی جوانان کدام اند؟ در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده و قلمرو مکانی پژوهش، شهر شیروان می باشد. جامعه آماری تحقیق 29466 نفر بوده و حجم نمونه برابر جدول مورگان به تعداد 380 نفر از جوانان 15 تا 29ساله شهر شیروان انتخاب شده که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/836 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده تأیید شده است که بین مصرف فرهنگی، فعالیت فراغت، نقش دوستان و دینداری با سبک زندگی جوانان رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها