نقش مشارکت شرکت‌های بیمه در کاهش تصادفات جاده‌ای در استان خراسان شمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم انتظامی

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

بیمه عامل مهمی در ایجاد آرامش فردى و اجتماعی است و با توجه به بالا بودن آمار تصادفات رانندگى در استان خراسان شمالی، بیمه شخص ثالث بیشترین درصد کل خسارت‌هاى پرداختى صنعت بیمه را تشکیل مى دهد. هدف این تحقیق شناخت تاثیر مشارکت شرکت‌های بیمه در کاهش تصادفات با نقش میانجی عوامل ارتقاء فرهنگ ترافیکی راننده، افزایش ایمنی راه و ارتقاء تجهیزات و فن آوری‌های نوین پلیسی می باشد و در پایان راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. اعضای جامعه آماری در این تحقیق 50 نفر است که با توجه به محدودیت جامعه پرسشنامه بصورت تمام شمار توزیع شد. گردآوری اطلاعات با کمک پرسشنامه انجام گردید، سپس ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها و رتبه بندی عوامل بکار گرفته شد. بین مشارکت شرکت‌های بیمه مشارکت شرکت‌های بیمه در کاهش تصادفات رانندگی با نقش میانجی عوامل ارتقاء فرهنگ ترافیکی راننده، افزایش ایمنی راه و ارتقاء تجهیزات و فن آوری-های نوین پلیسی رابطه‌ معناداری وجود دارد. در رتبه بندی عوامل مشاهده شد: متغیر تجهیزات نوین پلیس مهمترین عامل موثر بر کاهش تصادفات جاده‌ای است و پس از آن متغیر راننده و متغیر راه در رتبه ی بعدی این عوامل قرار دارند. مشارکت شرکت‌های بیمه در کاهش تصادفات جاده‌ای با نقش میانجی عوامل ارتقاء فرهنگ ترافیکی راننده، افزایش ایمنی راه و ارتقاء تجهیزات و فن آوری‌های نوین پلیسی تاثیرگذار است. از این رو شرکت‌های بیمه می‌توانند با مشارکت در تامین عوامل تاثیرگذار بر تصادفات جاده‌ای بر اساس اولویت تعیین شده موجب کاهش تصادفات جاده‌ای شده و از آن طریق نیز بازدهی بیشتر عملکرد خود را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها