بررسی علل تغییر الگوی مصرف موادمخدر از سنتی (کم خطر) به صنعتی (پرخطر) در استان خراسان شمالی مورد مطالعه: شهر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر و کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

پژوهش حاضر دلایل تغییر الگوی مصرف معتادان از موادمخدر سنتی به موادمخدر صنعتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش به سفارش دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی انجام و هدف از آن بررسی علل تغییر الگوی مصرف مخدر از مواد سنتی به صنعتی در شهر بجنورد در سال 94-1393می باشد. روش این پژوهش پیمایشی است و نمونه گیری به روش احتمالی یا اتفاقی انجام و بدین منظور تعداد 127 نفر از جوانان معتاد گرایش به مواد مخدر صنعتی که واجد شرایط شرکت در این پژوهش بوده اند به عنوان نمونه انتخاب که 94 نفر از آنان حاضر به همکاری گردیده اند. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که از 14 فرضیه طرح حاضر 7 فرضیه تأیید و 7 فرضیه رد شده است. از 7 فرضیه تأیید شده می توان ارتباط مثبت و معنادار بین درک سودمندی، محیط آموزشی، ارتباط با خانواده، درآمد افراد، ارتباط با دوستان، تنوع مواد مخدر و مصرف آسان مواد با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر را نام برد.
از 7 فرضیه تأیید نشده می توان ارتباط منفی و غیر معنادار بین استفاده از رسانه های جمعی، باورهای مذهبی، سن، جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مسکن با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر را نام برد.

کلیدواژه‌ها