جلب مشارکت مردم در پیشگیری از جرایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مشارکت و همیاری مردم با پلیس در انجام اقدامات امنیتی به عنوان عاملی مهم و حیاتی در پیشگیری از وقوع جرایم تلقی می گردد. پلیس بایستی در چارچوب قانون نسبت به انجام اقداماتی از جمله آگاه سازی، اطلاع رسانی و تعامل با مردم و سازمان های مردم نهاد و سازمان آموزش و پرورش به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام داشته باشد، این پژوهش با هدف دست یابی به راه کارهایی برای جلب مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرایم در شهر بجنورد تدوین شده است.
تحقیق حاضر به روش توصیفی و پیمایشی انجام گرفته و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان انتظامی، کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان سازمان های مردم نهاد(اتحادیه ها و اصناف) وکارشناسان اجتماعی ادارات دولتی(استانداری، صنعت و معدن، ورزش و جوانان) شهر بجنورد می باشند. حجم نمونه به صورت تصادفی از طریق فرمول کوکران به تعداد 192 نفر تعیین گردیده است. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار عددی 892 / 0 مورد تأیید قرار گرفت. پرسشنامه زیر نظر برخی از اساتید دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه آزاد واحد بجنورد تنظیم شد که نظر ایشان مؤید روایی پرسشنامه است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS و از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
ما دراین تحقیق سه متغیر مستقل آموزش همگانی پلیس، تعامل پلیس با سمن ها و تعامل پلیس با آموزش و پرورش را که در پیشگیری از وقوع جرایم تأثیر گذار می باشند مورد سنجش قرار دادیم، نتایج حاصله تمام فرضیه های تحقیق از سوی جامعه آماری مورد تأیید می باشند، از بین متغیرهای مستقل تعامل پلیس با آموزش و پرورش برای جلب مشارکت دانش آموزان، اولیاء و مربیان آنها سهم بیشتری در تغییرات پیشگیری از وقوع جرایم در شهر بجنورد دارد و اولویت اول را به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها