تاثیر شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام.

2 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده

شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به کارکردهای متنوعشان برای ترویج سبک زندگی مبتنی بر اینترنت، مورد استقبال قرار گرفته اند. در این رسانه اجتماعی نوین، رسانه دیگر مالک مخاطبان نیست، محدویت زمان و مکان وجود ندارد، متن، صوت و تصویر در دسترس همگان قرار گرفته است و برقراری ارتباط می تواند با کارهای روزانه عجین شود. در این میان جوانان بیش از همه، این رسانه اجتماعی را در زندگی خود به کار گرفته اند.
هدف این نوشتار بررسی رابطه میان شبکه های اجتماعی و جوانان است. به عبارت دیگر، هدف اصلی این تحقیق بررسی شبکه های اجتماعی نوین و پیامدها و کارکردهای آن در زندگی روزمرۀ سبک زندگی جوانان و تاثیرات آن بر کنش های روزمره، استنباط خود و نیز روابط اجتماعیشان است و از نظریه ساخت یابی و نظریه استفاده و خشنودی برای تبیین مسئله استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها