دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی مدل مفهومی امنیت (بر اساس تکنیک تحلیل محتوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

سجاد نامور


2. تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای تسهیم دانش کارکنان ستادفرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

سیدمهدی احمدی بالادهی


3. بررسی رابطه مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران ستاد فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

سیدمهدی احمدی بالادهی؛ عاطفه ذلیکانی